Veel gestelde vragen (F.A.Q.)Wat is de kostprijs voor een uitvaart?

Kosten voor een uitvaart zijn soms moeilijk in te schatten zonder dat ze concreet werden besproken. Verschillende aspecten beïnvloeden de totaalprijs. Enkele van deze aspecten zijn b.v. kerkdienst, begrafenis of crematie, gemeente of stad van overlijden, drukwerk, bloemen, de kist, de koffietafel/rouwmaaltijd, advertenties in kranten e.d.
Graag informeren wij u over de mogelijkheden en vervolgens kunen wij u een perfecte kostenraming geven op basis van de keuzes dewelke u hebt gemaakt.

Is cremeren of begraven duurder?

Het is een algemene misvattig dat een crematie altijd goedkoper is dan een begrafenis. Cremeren kan wel degelijk duurder uitvallen dan begraven omdat er meer adminstratieve en logistieke kosten bijkomen.

Welke instanties moet ik verwittigen na een overlijden?

 1. Financiële diensten :
  • Bank(en) of spaarkas(sen) waar de overledene een rekening had ( met een uittreksel van overlijden-wordt bezorgd door begrafenisondernemer)
  • Verzekering (bij overlijden door ongeval of werkongeval of indien de overledene een levensverzekering had afgesloten of hij een hypothecaire lening had afgesloten indien deze gekoppeld was aan een schuldsaldoverzekering)
  • Diensten die de kindervergoeding uitkeren (om bv. Wezentoeslag te verkrijgen)
  • Werkgever
  • Ziekenfonds (voor eventuele uitkering als tegemoetkoming in de begrafeniskosten: afgetekende factuur van begrafeniskosten dient voorgelegd te worden samen met uittreksel uit de overlijdensakte en de sis-kaart)
  • Vakbond
  • Indien de overledene nog afbetalingen had dienen deze banken of firma’s verwittigd te worden.
  • Pensioenen
   • Gebeurde de uitbetaling door de Rijksdienst voor Rust- en overlevingspensioenen, dan wordt deze dienst verwittigd door de bevolkingsdienst van de woonplaats van de overledene.
   • Betreft het een staatspensioen dient u best zelf even contact te nemen met “Ministerie van Financiën, Bestuur der Pensioenen, Kruidtuinlaan 50, bus 31,   1010 Brussel. Weduwen van staatsambtenaren of gepensioneerde staatsambtenaren moeten daar eveneneens een aanvraag voor weduwenpensioen doen.
   • Het Ministerie van Financiën heeft ook spreekdagen ingericht in het gebouw van het Ministerie van Financiën, Frankrijklei 71-73, 2000 Antwerpen (Tel. 03/234 08 20) waar men voor deze problemen en aanvragen terecht kan elke maandag en donderdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Hier kunnen de nabestaanden ook inlichtingen bekomen over het eventueel bekomen van een begrafenisvergoeding;
   • Was de overledene nog werknemer of zelfstandige, dan moet de weduwe zich aanmelden op de sociale dienst van de woonplaats.
  • Oorlogsvergoedingen (Frontstrepen, Vuurkruisen,…) de plaatselijke afdeling verwittigen.
  • Renten (ouderdomsrenten, Nationale Kas voor Oorlogspensioenen, Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden, Nationaal werk voor Oorlogsslachtoffers, arbeidsongeval, beroepsziekte, mindervaliden): zelf te verwittigen
  • Notaris (met uittreksel van overlijden en eventueel trouwboekje)
 2. Andere diensten
  • Gas, water-, electriciteits, telefoonmaatschappij (opheffing of overdracht)
  • Radio- en of TV-distributiemaatschappijen (Kabelnetten)
  • Verhuurmaatschappij (opheffing of overdracht)
  • Auto, motor:
   • Indien wagen behouden blijft en overgeschreven moet worden:
    Ministerie van Verkeerswezen, Dienst voor het Wegverkeer (kan via verzekeringsmaatschappij of verzekeringsmakelaar)
   • Indien wagen niet behouden blijft : binnen de twee maanden de nummerplaat terugzenden naar het Ministerie van Verkeerswezen of via verzekeringsmaatschappij of verzekeringsmakelaar)
  • Auto en motorverzekeringen + alle andere mogelijke verzekeringen (opheffing of overdracht via maatschappij of via verzekeringsmakelaar)
 3. Administraties
  • Indien er nog minderjarige kinderen zijn wordt, door de Burgerlijke Stand van de plaats van overlijden het desbetreffende vredegerecht verwittigd. Naderhand zal er van de vrederechter een uitnodiging volgen om de voogdij te regelen.
  • Zelfstandigen: - Handelsrechtbank – Directe Belastingen; Diensten van de BTW
  • Aangifte van de nalatenschap moet gebeuren binnen de 5 maanden na het overlijden, bij het kantoor van Registratie en domeinen van de laatste woonplaats van de overledene (formulier te bekomen bij het kantoor van Registratie en Domeinen).
  • Om geld vrij te krijgen van de bank- of spaarrekening van de overledene heeft men de erfrechtverklaring nodig. Deze kan men bekomen :
   • Nalatenschap tot max 745 euro : bij het gemeentebestuur, mits voorlegging van trouwboekje)
   • Boven de 745 euro : bij het vredegerecht.
   • Ook een notaris kan deze zaken regelen;
   • Bij het overlijden van echtgenoot/echtgenote moet de wedwe/weduwnaar zijn/haar identiteitskaart laten wijzigen op de bevolkingsdienst van de woonplaats. Indien in het bezit van een “Europese” identiteitskaart, moet men enkel het zelfklevende etiket op de achterzijde laten vervangen.
Kan ik in een andere stad of gemeente begraven worden?

Een persoon mag begraven worden in de stad of gemeente waar hij gedomicileerd is of waar hij is overleden. Indien een overledene in een andere stad of gemeente wil begraven worden kan dit meestal op voorwaarde dat er een extra taks voor niet-inwoners betaald worden soms nog uitgebreid met de verplichting om een concessie aan te kopen.

Asbestemming

Urnenkelder - Columbarium - Strooiweide

De asbestemming van je dierbare

Asbestemmingen - De dag van vandaag kan je met de as van je dierbare al veel meer doen dan tien jaar geleden. De plaats die de as krijgt, noemt men de asbestemming. Je mag de urne op het kerkhof laten begraven in een graf, bijzetten of de as laten verstrooien. Ook het bijzetten in een grafkelder is perfect mogelijk. Je kan dus veel kanten uit op het kerkhof met de as van je dierbare.

Asverstrooiing op een andere plek dan het kerkhof

De as van een overledene mag verstrooid worden op een andere plek dan het kerkhof. Let op: niet op openbare plaatsen, buiten het kerkhof gerekend uiteraard. Ook niet zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van het perceel of stuk grond waar de as wordt verstrooid. Tenzij de plek van vestrooiing eigendom was van de overledene. Dit moet tevens te kennen gegeven worden bij de burgerlijke stand van de gemeente van overlijden. Op de burgerlijke stand wordt genoteerd alwaar de overledene terecht komt.

Wat is een columbarium?

Een columbarium is een nis op de begraafplaats waar de asurn in geplaatst kan worden, meestal in een muur of kolom, steeds afhankelijk van de infrastructuur van de betrokken begraafplaats. Een nis in het columbarium kan –indien aangekocht- voor meerdere asurnen dienst doen.

Wat is een urnenveld?

Is hetzelfde principe als een columbarium met dit vershil dat deze zich in de grond bevinden en iets individueler zijn. Kan ook aangekocht worden met de bedoeling hierin meerdere urnen te plaatsen.

Wat is een concessie?

Concessies heb je in verschillende vormen en uitvoeringen

Een concessie is een aangekochte rustplaats op het kerkhof. Dit kan gaan over een grondconcessie, columbariumconcessie of eventueel een urneveldconcessie. Een concessie kan niet meer voor "eeuwig" worden aangegaan. Het kan enkel nog tot maximum 50 jaar verleend worden. Beginnend vanaf minimum 15 jaar.

Is een concessie verplicht?

Niemand is verplicht om een concessie aan te gaan. De normale grafrust duurt maar 10 jaar, daarna kan de gemeente beslissen om het graf te verwijderen. Indien u overlijdt of ingeschreven bent in een bepaalde gemeente, is de gemeente verplicht u kosteloos te begraven. Dat wil zeggen dat u wordt begraven op de "gewone lijn". Als u een concessie aangaat, bent u op zijn minst 15 jaar gerust. Tenminste als u een concessie van 15 jaar bent aangegaan. Is de concessie aangegaan voor 25 jaar, bent u voor 25 jaar gerust. De gemeente alwaar uw dierbare begraven ligt, bepaalt voor hoeveel jaar de concessie kan duren op hun kerkhof.

De locatie van de concessie op de begraafplaats

Als u een concessie aangaat – en de mogelijkheid zou bestaan om uw concessieplaats te kiezen, kan u samen met de grafmaker of een vertegenwoordiger van de gemeente, een kijkje gaan nemen op het kerkhof zelf, alwaar u uw dierbare wilt laten begraven of liever waar u zelf begraven of bijgezet wilt worden. Wat je wel moet weten is dat, als u of uw dierbare, overlijdt of woont in een andere gemeente dan de gemeente alwaar u of uw dierbare wordt begraven, dat de kost van een concessie aanzienlijk hoger ligt. Deze kost kan echter wel hoog oplopen en zo het duurste item van de totale uitvaartkost worden. Dit naargelang de plek op het kerkhof en welke gemeente de concessie aangegaan wordt.

Wat is een wilsbeschikking?

De wilsbeschikking. Het woord zegt het eigenlijk zelf, beschikking over je eigen wil. Uw wil is wet als het gaat om uw uitvaart. Een wilsbeschikking dient ervoor duidelijk te maken wat je wenst omtrent uw eigen uitvaart en wat er met je stoffelijk overschot dient te gebeuren. Dit is eenvoudig te verklaren op de burgerlijke stand van de gemeente van woonst. De ambtenaren zullen je verder kunnen helpen met de opmaak van uw eigen wilsbeschikking. Een uitvaartondernemer is namelijk verplicht deze wilsbeschikking op te vragen bij de regeling en aangifte van uw overlijden. Wat in de wilsbeschikking staat dient te gebeuren.

Zoals gebruikelijk kan je kiezen tussen begraven of cremeren. Maar je kan daarin ook verder gaan. Zoals begraven in een grafkelder in plaats van in volle grond. Bij crematie hebt u meerdere mogelijkheden; asverstrooiing op zee of op het kerkhof, asbijzetting, asbegraving of zelfs de urne mee naar huis nemen. Je kan zelfs zo ver gaan dat er een asverstrooiing plaats heeft in iemand zijn tuin, als er een schriftelijk akkoord en toelating is van de eigenaar van die bepaalde tuin.

Hoeveel dagen klein verlet kan ik opnemen?

 • Verwantschap 1ste graad:
  Echtgenoten, samenwonenden, kinderen en ouders hebben recht op 3 dagen (tussen de periode van overlijden en de dag van de begrafenis)
 • Verwantschap 2de graad:
  Kleinkinderen, achterkleinkinderen, broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, grootouders
  • Niet-inwonend bij overledene: 1 dag (dag van de begrafenis)
  • Inwonend bij overledene: 2 dagen ( tussen de periode van overlijden en dag van de begrafenis)
Boelens & Co - Jan Van Rijswijcklaan 43, 2018 Antwerpen - Tel.: 03/230 40 00 info@uitvaartenboelens.be